Regulamin świadczenia usług

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług związanych z pośrednictwem wizowym oferowanych w ramach serwisu internetowego https://visa-service.online/, zwanego dalej „Visa-Service”.

2. Właścicielem Visa-Service jest AURORA WORLD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2a, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000815149, NIP: 9542809955, REGON: 384922259, zwana dalej „AURORA WORLD”.

3. Dane teleadresowe AURORA WORLD:

- adres: 40-008 Katowice, ul. Warszawska 40/2a;
- numer telefonu: +48 32 722 07 11;
- adres poczty elektronicznej: info@visa-service.online.

4. Regulamin świadczenia usług oferowanych w ramach Visa-Service wraz z Informacją o Prywatności udostępniane są nieodpłatnie na stronie internetowej https://visa-service.online/ w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią, ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać również w siedzibie AURORA WORLD.

5. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia wszystkich usług AURORA WORLD dostępnych na Visa-Service w zakresie obejmującym w szczególności uzyskanie wiz lub innych dokumentów dla swoich klientów, a wszystkie zamówienia złożone przez klientów są przyjmowane zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług AURORA WORLD dostępnych na Visa-Service:

a) urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet.
b) zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa taka jak Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 3.6 lub wyższa lub podobne, z zainstalowaną Java Virtual Machine.
c) zainstalowany na urządzeniu program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

II. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a) Wiza – pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wydawane cudzoziemcom (np. obywatelom RP) przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (Wydziały Konsularne, Konsulaty Generalne) tegoż państwa. O konieczności wymagania wizy przez dane państwo, decydują indywidualne umowy międzynarodowe między konkretnymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi (np. Unia Europejska) i ma to charakter zmienny (nie jest ustalane „raz na zawsze”).
b) Klient – pełnoletnia osoba będąca Konsumentem, zawierająca umowę o świadczenie usług z AURORA WORLD i która zaakceptowała Regulamin.
c) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
d) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez AURORA WORLD w ramach Visa-Service.
e) Umowa – umowa zawierana przez Klienta z AURORA WORLD, która określa wzajemne prawa i obowiązki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowę, uwzględniającą postanowienia Regulaminu uważa się za zawartą po spełnieniu warunków określonych w punkcie IV.1.

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. AURORA WORLD świadczy usługi pośrednictwa wizowego, których aktualny zakres jest dostępny na Visa-Service.

2. W przypadku usług dotyczących Kanady obejmują one pośrednictwo w uzyskaniu:
a) Elektronicznej Autoryzacji Podróży (eTA)

IV. Zawarcie umowy

Świadczone usługi pośrednictwa wizowego obejmują pomoc w zakresie weryfikacji i rejestracji wniosku o Elektroniczną Autoryzację Podrózy. Koszt przetwarzania wniosku o Elektroniczną Autoryzację Podróży obejmuje opłatę, której wysokość zależy od miejsca złożenia wniosku. Opłata za przetwarzanie wniosku obejmuje 7 CAD dla rządu kanadyjskiego za wydanie eTA. AURORA WORLD nie jest związana z rządem kanadyjskim ani ambasadą. Wniosek można złożyć także bezpośrednio przez https://www.canada.ca.

1. Umowa z Klientem w zakresie pośrednictwa wizowego, zostaje zawarta po spełnieniu następujących warunków:

a) Klient złoży poprawnie sporządzone zamówienie. Zamówienie może zostać złożone online poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza, zamieszczonego w serwisie internetowym Visa-Service, e-mailem lub telefonicznie,
b) AURORA WORLD potwierdzi otrzymanie zamówienia i podjęcie się realizacji zamówionych przez Klienta usług,
c) Klient dokona wpłaty całości kwoty opłaty AURORA WORLD.

2. Jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane kontaktowe, w tym telefon czy adres e-mail i w konsekwencji AURORA WORLD nie będzie w stanie skontaktować się z Klientem, potwierdzenie, o którym mowa powyżej lub wizę uznaje się za doręczone, jeśli tylko zostało ono wysłane na podany przez Klienta adres.

3. Po otrzymaniu zamówienia AURORA WORLD może kontaktować się z Klientem celem zweryfikowania jego danych osobowych.

4. Co do zasady maksymalny czas oczekiwania na otrzymanie drogą mailową decyzji o wydaniu wizy, odmowie wydania wizy lub rozpoczęciu postępowania weryfikacyjnego to 72 godziny od momentu zrealizowania płatności.

V. Warunki korzystania z usług pośrednictwa wizowego

1. Usługa pośrednictwa wizowego jest świadczona na podstawie zlecenia Klienta. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z udzieleniem AURORA WORLD pełnomocnictwa do posługiwania się przekazanymi dokumentami w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.

2. Usługi pośrednictwa wizowego są świadczone z wykorzystaniem rządowej strony internetowej Kanady https://www.canada.ca

3. W zleceniu Klient zobowiązany jest złożyć wszystkie niezbędne dokumenty, konieczne do wykonania usługi pośrednictwa wizowego oraz podać adres i numer telefonu, pod którym AURORA WORLD będzie mógł się skontaktować z Klientem.

4. Informacja o niezbędnych dokumentach znajduje się na Visa-Service, a także może być udzielona drogą mailową lub telefoniczną.

5. Klient zobowiązany jest do udzielenia AURORA WORLD wszelkich niezbędnych pełnomocnictw w celu wykonania zleconej usługi.

6. Zakazane jest przedkładanie przez Klienta dokumentów uzyskanych z naruszeniem prawa. Klient, akceptując niniejszy regulamin, oświadcza, że jest uprawniony do przekazania AURORA WORLD wszystkich przesyłanych przez sobie dokumentów.

7. AURORA WORLD zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów w przypadku zapytania ze strony organów wizowych (takich jak konsulaty, ambasady, biura paszportowe).

8. AURORA WORLD zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub odmowy realizacji zlecenia, gdyby otrzymane od Klienta dokumenty wzbudzały wątpliwości, co do ich autentyczności lub zgodności z prawem. O wstrzymaniu świadczenia usług z tej przyczyny AURORA WORLD niezwłocznie poinformuje Klienta.

9. Wiza zostaje wystawiona w formie elektronicznej, przypisanej do wskazanego podczas rezerwacji paszportu. Wizy są dostarczane na wskazany adres e-mail.

VI. Formy płatności

1. Płatność za usługi oferowane przez AURORA WORLD może być dokonana poprzez:

a) usługę płatności internetowych Dotpay,
b) przelew bankowy (online lub tradycyjny),
c) kartę płatniczą (debetową lub kredytową)
d) BLIK (płatność kodem z aplikacji banku)
e) Portfele elektroniczne (Visa Checkout, Masterpass)

Powyższe formy płatności obsługiwane są przez PayU S.A. Regulaminy świadczenia usług w zakresie obsługi płatności są dostępne pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy

2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek AURORA WORLD.

3. AURORA WORLD wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej (pliki w formacie PDF) - na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach AURORA WORLD może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta. Klient dokonując zamówienia i akceptując niniejszy regulamin tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej.

VII. Odpowiedzialność

1. AURORA WORLD nie gwarantuje pomyślnego rezultatu usługi pośrednictwa wizowego, ani też wykonania jej w ustalonym terminie. Zobowiązanie AURORA WORLD wobec Klienta jest zobowiązaniem starannego działania, a nie rezultatu, co oznacza, że AURORA WORLD zobowiązuje się do działania według najlepszej wiedzy i woli w celu osiągnięcia rezultatu, jednak nie obiecuje go.

2. AURORA WORLD nie ma kontroli nad decyzjami organów wydających wizy dotyczącymi odmowy lub zatwierdzenia jakiejkolwiek wizy lub dokumentu podróży. Wydanie wizy zależy wyłącznie od organu wydającego. Dlatego AURORA WORLD nie gwarantuje wydania żadnego dokumentu. Ponadto, AURORA WORLD nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wydana wizy przez organ wydający wizy lub innego dokumentu podróży w określonym czasie z przyczyn niezależnych od AURORA WORLD.

3. AURORA WORLD dołoży wszelkich starań, aby przetwarzać wnioski wizowe i / lub dokumenty podróżne zgodnie z wnioskami Klienta. Jednakże AURORA WORLD nie ponosi odpowiedzialności ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za swoje czyny ani za jakiekolwiek organy wydające wizy: konsulaty, ambasady, biura paszportowe lub podwykonawców kurierów, pracowników lub agentów, którzy opóźniają lub nie wydają takich wniosków z jakiejkolwiek przyczyny. Jak również AURORA WORLD nie odpowiada za koszty i / lub opóźnienia wynikające z (a) niekompletnie wypełnionych formularzy lub (b) nieprawidłowo lub błędnie wypełnionych formularzy lub (c) niedokładną lub niekompletną dokumentację uzupełniającą. Wszelkie koszty lub wydatki poniesione przez Klienta z powodu opóźnień lub niewystawienia dokumentów nie będą stanowić o odpowiedzialności, ani nie pozwalają obciążać AURORA WORLD jakimikolwiek opłatami. Bilety podróżne nie powinny być kupowane przed wydaniem wizy, chyba że są one szczególnym wymogiem organu wydające wizy i w takich przypadkach powinny być zakupione bilety z otwartymi datami podróży.

VIII. Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez AURORA WORLD. Zalecany termin złożenia reklamacji to 14 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu można składać:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail info@visa-service.online,
b. pocztą na adres pocztowy AURORA WORLD podany w punkcie I.3,
c. osobiście w siedzibie AURORA WORLD.

3. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię, nazwisko i opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji AURORA WORLD zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, pozwalających na identyfikację Klienta, AURORA WORLD pozostawi bez rozpoznania.

6. AURORA WORLD rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do AURORA WORLD dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, AURORA WORLD poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. AURORA WORLD może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.

8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

9. AURORA WORLD udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez AURORA WORLD. Odwołanie powinno zostać złożone niezależnie od sposobu (listownie, elektronicznie) w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do AURORA WORLD.

11. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Klient może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

IX. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z AURORA WORLD – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:

a. przesłanie do AURORA WORLD na adres email info@visa-service.online, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

b. przesłanie do AURORA WORLD na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez AURORA WORLD oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.

4. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałej kwoty pieniężnej następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez AURORA WORLD oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie.

X. Ochrona danych osobowych i informacja o prywatności

1. Dane osobowe są przetwarzane przez AURORA WORLD jako administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i informacją o prywatności.

2. Informacja o prywatności jest dostępna na stronie https://visa-service.online/

XI. Postanowienia końcowe

1. Zawarcie umowy za pomocą Visa-Service jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

2. AURORA WORLD zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności z istotnych powodów. Należy do nich w szczególności konieczność dostosowania warunków świadczenia usług do przepisów prawa lub gdy zmiana jest konieczna z powodu orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu administracji publicznej lub w celu wdrożenia nowych środków technicznych w celu ochrony prywatności lub gdy jest to konieczne z przyczyn technicznych związanych ze świadczeniem usług użytkownikowi lub gdy taka konieczność wynika ze zmian w zakresie usług oferowanych przez AURORA WORLD na Visa-Service.

3. AURORA WORLD powiadomi o wszelkich zmianach Regulaminu lub Informacji o prywatności na Visa-Service.

4. Zmianach Regulaminu lub Informacji o prywatności obowiązują od daty wskazanej w nowej wersji tych dokumentów, a w przypadku braku takiej informacji obowiązują od opublikowania zaktualizowanych wersji dokumentów na Visa-Service.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.