Informacja o prywatności

Informacja o prywatności

Traktujemy bardzo poważnie dane osobowe przetwarzane w ramach naszych systemów oraz w ramach naszych procedur. Zapewniamy wysoki standard bezpieczeństwa danych. Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, poniżej znajdą Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administrator danych osobowych

AURORA WORLD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 40/2a, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000815149, NIP: 9542809955, REGON: 384922259, zwana dalej „AURORA WORLD”, jest administratorem Państwa danych osobowych.

Można się z nami skontaktować z wykorzystaniem:

- numeru telefonu: +48 32 722 07 11
- adresu e-mail: info@visa-service.online
- powyższego adresu AURORA WORLD.

2. Inspektor ochrony danych

Pani Agnieszka Marecka jest inspektorem ochrony danych ustanowionym przez AURORA WORLD:

- Numer telefonu: +48 32 722 07 11,
- Adres mailowy: info@visa-service.online.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania przez AURORA WORLD umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

W wyjątkowych sytuacjach AURORA WORLD może przetwarzać Państwa dane osobowe z uwagi na potrzebę wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit d RODO) lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów AURORA WORLD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach:

1) marketingu własnych produktów i usług,
2) monitorowania i poprawy jakości usług świadczonych przez AURORA WORLD, w tym monitorowania rozmów telefonicznych i spotkań oraz badania zadowolenia klientów ze świadczonych im usług,
3) związanych z prowadzeniem postępowań spornych (w tym sądowych), a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi.

We wszystkich innych sytuacjach Państwa dane osobowe, w tym wrażliwe dane osobowe, przetwarzane są wyłącznie na podstawie Państwa zgody udzielonej w celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcy danych

AURORA WORLD udostępnia lub może udostępniać Państwa dane osobowe w szczególności poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz odpowiednim urzędom państwowym, właściwym do rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz (np. Ambasadzie Kanady w Polsce);
b) podmiotom, które uczestniczą w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Państwem umów, w tym bankom, operatorom kart kredytowych, pośrednikom płatności elektronicznych i płatności dokonywanych w internecie,
c) podmiotom, które wspierają AURORA WORLD w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym w szczególności podmiotom przetwarzające dane osobowe na Naszą rzecz (tzw. procesorom danych) w tym między innymi:
- podmiotom świadczącym usługi hostingowe,
- podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej i obsługi księgowej,
- podmiotom zewnętrznym realizującym procesy w ramach wykonywania zawartej z Państwem umowy.

5. Okres przetwarzania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w pkt. 3 niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po upływie tego okresu AURORA WORLD usunie Państwa dane osobowe. Jeśli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do celów analitycznych, historycznych lub innych zgodnych z prawem celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, podejmiemy odpowiednie środki w celu ich anonimizacji.

Dane niestanowiące danych wrażliwych przetwarzane na podstawie Państwa zgody mogą być przechowywane i przetwarzane do chwili wycofania tej zgody.

6. Państwa prawa

AURORA WORLD zapewnia realizację Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej znajdują się prawa, które przysługują Państwu na podstawie GDPR, oraz co robi AURORA WORLD, aby chronić te prawa:

Prawo do informacji
AURORA WORLD opublikował niniejszy dokument aby poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować przejrzystość w zakresie wykorzystywania danych.

Prawo dostępu do danych osobowych
Mają Państwo prawo dostępu do swoich informacji. Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które posiada AURORA WORLD.

Prawo do żądania sprostowania danych osobowych
Jeśli informacje o Państwu są nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne, mają Państwo prawo poprosić nas o ich sprostowanie. Jeśli dane te zostały przekazane podmiotowi trzeciemu za Państwa zgodą lub na podstawie innych przepisów, wówczas musimy również poprosić ten podmiot o sprostowanie danych. Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo, abyśmy poprawili Państwa dane.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych
Zwane jest również „prawem do bycia zapominanym”. Jeśli chcą Państwo abyśmy usunęli wszystkie Państwa dane osobowe i nie mamy podstaw do ich dalszego przechowywania i przetwarzania prosimy o kontakt z nami.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do AURORA WORLD o ograniczenie sposobu przetwarzania Państwa danych. Oznacza to, że możemy przechowywać dane, ale nie możemy ich dalej przetwarzać. Ograniczenie może nastąpić gdy:
- kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
- AURORA WORLD nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania
– do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
Jeśli chcesz ograniczyć przetwarzanie Twoich danych i uważasz, że są ku temu powody, skontaktuj się z nami.

Prawo do przenoszenia danych osobowych
AURORA WORLD musi umożliwić ci bezpieczne uzyskanie danych i możliwość ponownego wykorzystania Państwa danych osobowych do własnych celów w innych usługach, bez wpływu na użyteczność Państwa danych. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać informacje o przenoszeniu danych w inne miejsce. To prawo ma zastosowanie tylko do danych osobowych przekazanych AURORA WORLD jako administratorze danych. Dane muszą być przetwarzane przez Nas za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez AURORA WORLD, gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją a przetwarzanie wynika z niezbędności do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora, marketingu bezpośredniego (w tym agregacji danych) i przetwarzaniu dla celów statystycznych. Jeśli chcą Państwo zgłosić sprzeciw, prosimy o kontakt z nami.

Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, ale później zmienili zdanie, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a AURORA WORLD musi zaprzestać przetwarzania danych. Jeśli chcą Państwo wycofać swoją zgodę prosimy o kontakt z nami.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważają Państwo, że AURORA WORLD nie przestrzega postanowień RODO lub nie odpowiedział na Państwa wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe dostępne są pod poniższym adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uzyskane od Państwa dane osobowe przez AURORA WORLD mogą być przesyłane do i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez organizacje działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców lub podmioty świadczące nam usługi.

Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby upewnić się, że dane osobowe są odpowiednio chronione i są traktowany zgodnie z niniejszą Informacją. Zabezpieczenia te obejmują, ale nie ograniczają się do odpowiednich klauzul umownych, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa.

W przypadku przekazywania danych do Kanady jest to niezbędne w celu realizacji umowy o pośrednictwo wizowe. Komisja Europejska w decyzji z dnia 20 grudnia 2001 r. stwierdziła, iż Kanada zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych na mocy ustawodawstwa krajowego i międzynarodowych zobowiązań, które podjęła.

Mają Państwo prawo do uzyskania kopii przekazywanych danych za pośrednictwem AURORA WORLD.

8. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolnie. Jednakże podanie danych jest warunkiem zawarcia z AURORA WORLD umowy pośrednictwa wizowego lub też jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów AURORA WORLD. Brak podania wszystkich danych zawartych w formularzach uniemożliwi zawarcie i wykonanie wskazanej umowy.

9. Ochrona danych osobowych

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem.

10. Informacje o plikach cookie i podobnych technologiach

Pliki „cookie” to małe pliki danych, dzięki którym strony internetowe gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Pliki „cookie” pozwalają nam udostępniać ważne cechy i możliwości funkcjonalne na naszych stronach internetowych i są przez nas używane w celu poprawy jakości obsługi klienta oraz w celach statystycznych. Zapoznaj się z naszą oddzielną Informacją o plikach „cookie”.

11. Zmiany w informacji o prywatności

Niniejsza informacja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Zmiany do informacji mogą być wprowadzone w każdym czasie. W celu otrzymania aktualnej prosimy o sprawdzanie naszej strony internetowej. Jeśli zmiany będą znaczące, opublikujemy wyraźne powiadomienie na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: listopad 2018