Jak wypełnić wniosek o wizę eTA

Instrukcja krop po kroku, jak wypelnić wniosek o wizę eTA (Electronic Travel Authorization)

Jakie dokumenty należy przygotować aby wnioskować o elektroniczną wizę eTA.

Aby ubiegać się o wydanie elektronicznej wizy eTA należy posiadać ważny paszport oraz adres e-mail na który zostanie przesłane potwierdzenie wydania wizy.

Jak prawidłowo wypełnić wnioske eTA.

Poniższy przewodnik pokazuje w jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosk o Elektroniczną Autoryzację Podróży (Electronic Travel Authorization - eTA). Przed wysłaniem wniosku należy upewnić się, że wszystkie dane, w szczególności numer paszportu zostały prawidłowo wypełnione. Wprowadzenie nieprawdziwych danych może skutkować opóźnieniem lub nawet odmową wydania eTA, a także uniemożliwić wejście na pokład samolotu lecącego do Kanady.

1. Informacje i dane osobowe wnioskodawcy.

Imię, imiona oraz nazwisko należy wprowadzić dokładnie tak jak zostały one podane w paszporcie. Jeżeli nazwisko zawiera apostrof, lub łącznik, należy także wpisać go na formularzu wniosku. Z menu rozwijanego należy wybrać kraj urodzenia, wpisać miejsce oraz datę urodzenia tak jak podane zostały w paszporcie.


Jak wypełnić wniosek o wizę eTA do Kanady - krok 1

2. Informacje na temat wcześniejszych wniosków o wyjazd lub pobyt w Kanadzie.

Jeśli w przeszłości składałeś wniosek wizowy o przyjazd, zezwolenie na naukę, lub zezwolenie na pracę, otrzymałeś już Unikalny Identyfikator Klienta (UCI) od rządu Kanady. Numer ten można znaleźć lub na wydanym dokumencie imigracyjnym.


Jak wypełnić wniosek o wizę eTA do Kanady - krok 2

3. Informacje paszportowe.

W tej sekcji formularza wniosku eTA należy wpisać numer paszportu, datę wydania paszportu oraz datę wygaśnięcia paszportu. Numery większości paszportów składają się z 8 do 11 znaków. Jeśli numer, który wpisałeś na formularzu, jest znacznie krótszy lub dłuższy, upewnij się, czy jest on poprawny.


Jak wypełnić wniosek o wizę eTA do Kanady - krok 3

4. Dane kontaktowe.

W tej sekcji formularza wniosku eTA należy wprowadzić informacje i adres kontaktowy. Należy podać aktualny adres e-mail, który używany będzie do komunikacji związanej z wnioskiem. Rodzice, opiekunowie i przedstawiciele składający wniosek w imieniu osób niepełnoletnich wprowadzają w tej sekcji własne informacje i adres kontaktowy. W przypadku rejestrowania wniosku dla osoby niepełnoletniej wymagane jest także podanie numeru telefonu.


Jak wypełnić wniosek o wizę eTA do Kanady - krok 4

5. Informacje dotyczące zatrudnienia.

W tej części formularza wniosku eTA należy wprowadzić informacje i dane związane ze swoim zawodem i zatrudnieniem. W wypadku studentów i uczniów należy podać nazwę placówki edukacyjnej lub uczelni. Swój zawód należy wybrać z listy. Jeśli na liście nie ma odpowiedniego zawodu, należy wybrać zawód najbardziej zbliżony.


Jak wypełnić wniosek o wizę eTA do Kanady - krok 5

6. Pytania dodatkowe.

Ta część formularza zawiera kilka pytań związanych między innymi z historią imigracji. Jeśli na którekolwiek z poniższych pytań udzielona zostanie odpowiedź twierdząca, w polu opisowym należy podać szczegóły, które mogą pomóc w weryfikacji wniosku.

7. Planowana data wylotu, oraz podpis wnioskodawcy.

W tej części formularza należy wprowadzić planowany termin wylotu do Kanady, jeżeli jest on znany. W polu „podpis wnioskodawcy” należy wpisać imię i nazwisko osoby składającej wniosek.


Jak wypełnić wniosek o wizę eTA do Kanady - krok 7

8. Rejestracja wniosku eTA i opłaty.

Po złożeniu wniosku i dokonaniu opłaty na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie o przyjęciu wniosku. W większości wypadków, w krótkim czasie po złożeniu i opłaceniu wniosku, na podany adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie wydania wizy eTA.